Is Óstach é Els sa Róimh a d'óstáil dídeanaí trí Airbnb.org.

Cuidigh le tithíocht a chur ar fáil do 100,000 dídeanaí atá ag teitheadh ón Úcráin

Cuir tréimhsí fanachta saor in aisce nó ar lascaine ar fáil trí Airbnb.org, nó tabhair airgead chun cabhrú le fad a bhaint as ár maoiniú.

Déanann do thacaíocht difríocht

Tá Airbnb.org ag maoiniú tithíocht ghearrthéarmach do suas le 100,000 duine atá ag teitheadh ón Úcráin. Tacaímid lenár n-aíonna dídeanaithe beag beann ar a náisiúntacht, a gcine, a n-eitneacht nó an chéannacht atá acu.

Is féidir leat cabhrú trí áiteanna fanachta sealadacha saor in aisce nó ar lascaine a chur ar fáil trí Airbnb.org, nó trí thabhartas a thabhairt chun áiteanna fanachta a mhaoiniú.

Chuir Linda, Óstach in Dallas, fáilte roimh dhídeanaithe trí Airbnb.org.

Tairg áit le fanacht

Tosaigh ag óstáil aíonna saor in aisce nó ar lascaine.

An dóigh a n-oibríonn an óstáil

  • Cuirfidh tú leaba chompordach agus saoráidí bunúsacha ar fáil d'áit ar bith, idir chúpla lá agus chúpla seachtain. Tuilleadh eolais faoi aíonna ar dídeanaithe iad a óstáil
  • Tá Airbnb.org i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhbhrabúis a sheiceálann an bhfuil aíonna ar dídeanaithe iad incháilithe agus a chabhraíonn leo roimh a bhfanacht, lena linn agus ina dhiaidh.
  • Cuireann Airbnb AirCover ar fáil d'Óstaigh: $1 mhilliún USD in árachas dliteanais, $3 mhilliún i gcosaint damáiste, agus eile—gan aon chostas ar Óstaigh. Tá teorainneacha agus eisiaimh áirithe i bhfeidhm.
Is aoi dídeanaí é Fode a d'fhan ag Óstach san Iodáil trí Airbnb.org.

Cuidíonn gach tabhartas le freastal ar riachtanas criticiúil le haghaidh áiteanna fanachta éigeandála dóibh siúd atá ag teitheadh ón Úcráin agus daoine eile atá i ngátar.

Conas a oibríonn tabhartas

  • Rachaidh 100% de do thabhartas i gcomhair daoine a nascadh le tithíocht ghearrthéarmach.
  • Tá na háiteanna fanachta go hiomlán saor in aisce d'aíonna ár gcláir.
  • Tá na tabhartais inasbhainte roimh cháin a mhéid a cheadaítear leis na dlíthe cánach áitiúla.
Óstálann Josue trí Airbnb.org chun fáilte a chur roimh dhaoine atá ag teitheadh ó go leor cineálacha tubaistí.

An dteastaíonn cúnamh uait?

Ní thairgimid tithíocht go díreach do dhaoine aonair ag an am seo. Oibríonn Airbnb.org le comhpháirtithe neamhbhrabúis eile a chuireann áiteanna fanachta in áirithe agus a chomhordaíonn iad d'aíonna dídeanaithe.

Cad a dhéanann ár gcomhpháirtithe neamhbhrabúis

Is eagraíochtaí neamhbhrabúis iad ár gcomhpháirtithe a chabhraíonn le fáilte a chur roimh dhídeanaithe. Tacaíonn na heagraíochtaí seo lena gcliaint tithíocht agus tuilleadh a fháil. Ní ghlactar le tograí neamhbhrabúis ach trí chuireadh.

Cad a dhéanann Airbnb.org

Cuireann Airbnb.org deontais agus teicneolaíocht ar fáil dár gcomhpháirtithe neamhbhrabúis, a chomhordaíonn tithíocht shealadach dá gcliaint.

Ár gcomhpháirtithe

  • HIAS
  • An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM)

Conas a thugann Airbnb cúnamh

Tacú le hÓstaigh

Cuireann Airbnb AirCover ar fáil d'Óstaigh: $1 mhilliún USD in árachas dliteanais, $3 mhilliún i gcosaint damáiste, agus eile—gan aon chostas ar Óstaigh. Tá teorainneacha agus eisiaimh áirithe i bhfeidhm.

Tréimhsí fanachta a mhaoiniú

Tá Airbnb agus deontóirí ag tabhairt airgid le haghaidh áiteanna fanachta sealadacha do suas le 100,000 dídeanaí atá ag teitheadh ón Úcráin.

Táillí a tharscaoileadh

Tá Airbnb ag tarscaoileadh táillí Óstach agus aíonna ar gach fanacht Airbnb.org do dhídeanaithe.